S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

AKCE "NEJ"

cena 219,00 Kč (8,89 EUR)
skladem
cena 199,00 Kč (8,08 EUR)
skladem

KONTAKTY

FIDex
Hrádek 207
739 97 HRÁDEK nad Olší
tel: CZ - emtéčko MT : (+420) 792 378 435
fidex@email.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena 95,00 Kč (3,86 EUR)
skladem


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu FIDex.cz (Ič 10629327) (dále též jen „VOP“) platné od 20.8. 2020

uzavřené v souladu se Zákonem č. 89/2012  Sb., Nový občanský zákoník v platném znění

 

1.    Vymezení pojmů

1.1. Bezhotovostní převod je úhrada Kupní ceny na účet uvedený na příslušné faktuře vystavené Prodávajícím.

1.2. Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace provozovaná Prodávajícím na Internetové doméně www.fidex.cz, pomocí které Prodávající nabízí výrobky a služby k prodeji koncovým kupujícím eventuelně jiným odběratelským subjektům.

1.3. Kupní cena je cena zboží uvedená v e-shopu, v potvrzené objednávce a přiloženém Daňovém dokladu, který je nedílnou součástí každé zásilky a je současně i kupní smlouvou.

1.4. Podmínky e-shopu je souhrn podmínek, které regulují prodej Zboží prostřednictvím e-shopu, v aktuálním znění uveřejněné na internetové doméně www.fidex.cz.

1.5. Prodávající je fyzická podnikající osoba Ing. Karel Fiedler se sídlem Hrádek 207, 739 97 Hrádek, IČ: 10629327, DIČ: CZ6112311326. 

1.6. Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění Vad (v kvalitě nebo kvantitě) Zboží doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy

1.7. Služba e-shop je souhrn funkcionalit dostupných k užití prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího.

1.8. Smluvní strany nebo strany je souhrnný název pro Kupujícího a Prodávajícího.

1.10. Údaje jsou informace o Kupujícím, které Kupující uvádí a poskytuje Prodávajícímu při své registraci do e-shopu.

1.11. Vada je nesoulad Zboží (v kvalitě nebo kvantitě) doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo vystavené objednávky a potvrzené Prodávajícím oproti specifikaci Zboží v těchto dokumentech uvedeného. Vady se dále rozlišují na zjevné a skryté.

1.12. Vyřízení reklamace je posouzení záznamu o reklamaci a Zboží, na které se uplatněná reklamace vztahuje, Prodávajícím a doručení Kupujícímu odpovědi, kterou Prodávající sdělí Kupujícímu, zda s reklamací souhlasí, pokud ne, tak proč s ní nesouhlasí, a pokud ano, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit 

1.13. Záznam o reklamaci je dokument, který poskytne Kupující Prodávajícímu, informující o rozporu (v kvalitě a nebo kvantitě) Zboží doručeného na základě uzavřené Kupní smlouvy se Zbožím, které je předmětem Kupní smlouvy a je v ní specifikováno.

1.14. Zboží jsou výrobky, které Prodávající nabízí prostřednictvím svého Internetového obchodu ke koupi.

2.  Úvodní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu a prodeji Zboží prostřednictvím dálkové komunikace -  e-shopu, emailů. Vztahy neupravené VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.  Občanským zákoníkem v platném znění. 

2.2. E-shop umožňuje nákup Zboží dle aktuální nabídky Zboží uvedené na stránkách e-shopu všem Kupujícím.
 

3.    Kupní smlouva

3.1.  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem (i) doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu nebo doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu na jeho emailovou adresu; nebo potvrzením Objednávky Kupujícího Prodávajícím během telefonní komunikace (je-li příslušnému Kupujícímu umožněno Prodávajícím činit telefonické Objednávky. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy je Kupující vázán VOP.

3.2.  Kupující byl na skutečnost vázanosti VOP a Reklamačním řádem v nich obsaženým dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito VOP obeznámil a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy.

3.3.  Kupní smlouva a jako její součást VOP jsou uzavírány dle českého práva, pokud není v rozporu s právem státu Kupujícího a v jazyce dle země Kupujícího nebo v domluvené jazykové mutaci. Kupní smlouva je Prodávajícím archivována pouze elektronicky a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na e-shop(u). Kupující má možnost před vlastním odesláním Objednávky si tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách e-shopu.
 


4.    Pravidla a podmínky služby e-shop

4.1. Služba e-shop je provozována v souladu s příslušnými Podmínkami e-shopu v aktuálním znění uveřejněnými na internetové doméně www.fidex.cz a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4.2. Kupující zadává Objednávku na stránkách e-shopu prostřednictvím sítě Internet.

4.3. V případě, že potenciální Kupující nesplní Podmínky e-shopu pro objednání Zboží prostřednictvím e-shopu, Objednávka je automaticky vyřazena a Prodávající na ni nereflektuje a není povinen o této skutečnosti informovat potenciálního Kupujícího zadávajícího Objednávku.

4.4. Po přijetí Objednávky do e-shopu po jejím odeslání obdrží Kupující formou elektronické komunikace automaticky vygenerované potvrzení Objednávky. K přijetí Objednávky a tedy i uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází při dalším manuálně zadaném potvrzení objednávky Kupujícím (u dobírkových objednávek) nebo zasláním podkladů k platbě prodávajícím Kupujícímu (při zvolené úhradě na účet předem). Do obdržení potvrzení Objednávky Prodávajícím se Objednávka považuje za návrh k uzavření Kupní smlouvy.

4.5. Prodávající nenese odpovědnost za případné nedoručení potvrzujících zpráv nebo problémů s doručením zásilky v případech, kdy Kupující uvede svou mailovou adresu s chybou. Stejné platí i rpo storno objednávky Prodávajícím ze stejného důvodu.

4.6. Nepodaří-li se Objednávku Kupujícího potvrdit způsobem dle článků 4.4. a 4.5. výše, může být Objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena. O zrušení Objednávky není Prodávající povinen informovat Kupujícího zadávajícího Objednávku. 

5.    Doručování zboží a vrácení zboží v zákonné lhůtě

5.1.  Doručení zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí externího dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době obvyklé pro uzvoleného dopravce.

5.2.  Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na Internetové doméně www.fidex.cz.

5.4.  Zbož je Kupujícímu zpravidla doručováno druhý pracovní den následující po uzavření Kupní smlouvy, či potvrzení objednávky nebo obvykle druhý pracovní den následující po vyskladnění Zboží, které v době uzavření Kupní smlouvy nebylo na skladě Prodávajícího, pokud Kupující neobdrží od Prodávajícího jinou informaci. Zboží je Kupujícímu doručováno výhradně na existující adresy. V důsledku jakékoli změny nebo doplnění Objednávky, která bude potvrzena ze strany Prodávajícího, začíná lhůta dle první věty plynout znova od začátku.   

5.5.  Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě stanovené článkem 5. 4., a to jednak z důvodu zásahu vyšší moci, dále z důvodu, které Prodávající byť i nepřímo nezavinil a neměl vliv na jejich odvrácení.  Prodávající může odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy, pokud Zboží specifikované Kupní smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné ani dodatečně vyrobit. V takovém případě je na dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím zdali Kupujícímu bude dodáno obdobné zboží identické kvalitou, parametry, atd. nebo má-li Kupní smlouva zaniknout s účinky, že si smluvní strany vrátí svá plnění, popřípadě učiní vzájemná vyrovnání z již provedeného plnění. O prodloužení dodací lhůty či potřeby dohody o dodávce podobného zboží zároveň s podmínkami pro uskutečnění dodávky a tím i souhlasu Kupujícího nebo o odstoupení od Kupní smlouvy vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. 

5.6.  Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba), uskuteční Prodávající pomocí externího přepravce pokus opakovaného doručení Zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu o doručení Zboží Kupujícímu je Prodávající oprávněn (i) od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající oprávněn požadovat i úhradu přiměřených nákladů, které mu s uskladněním či uložením Zboží vznikly. V případech uvedených v předchozí větě se za okamžik doručení Zboží považuje okamžik opětovného pokusu o doručení Zboží.

5.7.  Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou, pokusy o doručení, s odstoupením či uskladněním Zboží, jak je specifikováno v bodě 5. 6. VOP, zejména na náhradu logistického poplatku ve výši 25% z kupní ceny Zboží, nejméně však 250,- Kč bez DPH.

5.8. Kupující je při vyplňování Objednávky povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Kupující odpovědný za škodu způsobenou Prodávajícímu takovýmto svým jednáním.
Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v článku 8. 2. VOP.

5.9. Odstoupení od Kupní smlouvy, anebo storno Objednávky ze strany Kupujícího je možné pouze do doby, než Prodávající přistoupil k expedici Zboží a to i bez udání důvodu. O této skutečnosti je Kupující povinen prodávajícího informovat SMS zprávou a e-mailovou zprávou. Odstoupení od smlouvy je možné a platné pouze před okamžikem předání zboží Prodávajícím Přepravci.

5.10. Kupující má právo na své náklady na vrácení bezvadného zboží a to do 14 dnů  od data uskutečnění zdanitelného plnění. V případě vrácení bezvadného zboží musí být kupujícím vráceno i veškeré zvýhodnění, které koupí takto vráceného zboží získal, např. různé dárky vztahující se k danému zboží, množstevní slevy, slevy z dopravy, apod. Při tomto druhu vrácení zboží Kupující potvrdí Prodávajícímu, že zboží nemá žádné Vady. V případě, že Prodávající shledá nesoulad mezi potvrzením Kupujícího o bezvadnosti zboží a skutečností, že jemu vrácené zboží doznalo, či utrpělo Vady, má právo Kupující vrátit pouze poměrnou část Kupní ceny poníženou o náklady na uvedení vráceného zboží do původního stavu.

5.11. V případě vrácení části objednaného zboží (tedy časti zásilky) Kupující nemá právo na vrácení dopravného, a to ani v podílové části. V případě vrácení celé kompletní objednávky má Kupující právo na vrácení uhrazené plné uhrazené ceny dopravného a doběrečného.
 

6. Ochrana osobních údajů 

6.1. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).  Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy České republiky a nařízeními EU, zejména GDPR.

6.2. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a plnění práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy ČR a nařízeními EU na úseku ochrany osobních údajů.

6.3. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Kupujícího a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo  nahodilému  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,  jakož  i  k  jinému zneužití osobních údajů.

6.4. Prodávající zpracovává osobní údaje v takové podobě, v jaké je získá od Kupujícího, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

6.5. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.6. Kupující bere na vědomí:

6.6.1. Že nákupem zboží u Prodávajícího vzniká Prodávajícímu právo k zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Prodávajícího a třetích subjektů Kupujícímu, a zároveň

6.6.2 Prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 6.6.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 6.6.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

6.6.3. Kupující má právo požádat Prodávajícího, aby z jeho strany k zasílání informací dle bodu 6.6.1. již nedocházelo a to žádostí učiněnou zcela zdarma na  fidex@email.cz.

6.6.4. Ke zpracování osobních údajů Prodávajícím nad rámec ustanovení bodu 6.6.1. je nezbytné, aby Kupující udělil informovaný a svobodný souhlas.
 


7.  Odpovědnost za Vady (reklamace, rozpor s Kupní smlouvou), nárok na náhradu škod

7.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré Vady zboží. Zjevné Vady musí být Kupujícím písemně oznámeny (e-mailem), nejpozději do 14 kalendářních dnů od uskutečnění data zdanitelného plnění. Další způsob řešení reklamace (zde myšleno především případné následné zaslání zboží zpět kupujícímu) je dle pokynů Prodávajícího. Dodání nesprávného počtu ks nebo druhu  Zboží, musí být Prodávajícímu písemně oznámeno do 7 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pozdější reklamace nebudou uznány.

7.2.  Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměry, gramáž nebo srážlivost Zboží doručeného na základě Kupní smlouvy, rozpor s Kupní smlouvou do výše ± 5% hodnoty uvedené v Kupní smlouvě.

7.3.  Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího, včetně odborného posouzení Vady, která je předmětem reklamace, vyřídit ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení Záznamu o reklamaci a Zboží, jehož se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

7.4.  Prodávající nezodpovídá za Vady v případě, kdy:
a)    Kupující o nich před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět (zboží prodávané se slevou s upozorněním na důvod slevy - vadu) 
b)    Kupující Vady sám způsobil, resp. je způsobily osoby, za které Kupující odpovídá nebo osoby, které byly Kupujícím pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti s Kupní smlouvou;
c)    Jedná se o Zboží, které již bylo Kupujícím užito, kdy je sporné, zdali závada mohla vzniknout nesprávným užitím zboží nebo jinak.

7.5.  Prodávající nezodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným Zbožím či v souvislosti s dodáním vadného Zboží. 

7.6.  Veškeré fotografie zveřejněné na webu a eshopu www.fidex.cz jsou ilustrační a odlišnost odstínu barvy zobrazovaném na e-shopu nemůže sloužit jako podklad pro reklamaci.

7.8.  Po dobu užívání zboží je nezbytné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání daného zboží, které jsou uvedeny jako informace ke zboží na etiketách zboží, obalu nebo případně v podobě příbalového letáku. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s těmito informacemi a pokyny, resp. se těmito informacemi  a pokyny neřídil.

 
8.    Platební podmínky 

8.1.  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě opakovaných objednávek. Platné ceny pro danou objednávku jsou ceny uvedené na www.fidex.cz, tedy ty, které jsou v automatickém potvrzovacím e-mailu, Který Kupující obdrží obratem po odeslání objednávky.

8.2.  Kupní cena se hradí v hotovosti při doručování dobírkou kurýrem nebo převodem na účet Prodávajícího předem před odesláním objednávky. Administrativní poplatek za platbu na dobírku uhradí Kupující ve výši platné v okamžiku přijetí Objednávky (je uvedeno v automatickém potvrzovacím mailu objednávky)

8.3.  Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti Prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím či dnem připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího. Pro správnou identifikaci platby bankovním převodem je Kupující povinen uvádět variabilní symbol faktury.

9.    Závěrečná ustanovení

9.1.  Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit externího dopravce z důvodu mimořádných okolností (problémů s doručením zvoleným dopravcem). O této skutečnosti je Prodávají povinen kupujícího informovat a případně zohlednit rozdíl v ceně zaslání.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit formu úhrady při zadání úhrady dobírkou na úhradu na účet předem. 

9.3.  Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit používání služby e-shop Kupujícímu. 

9.4.  Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazkového vztahu založeného Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou VOP, či v souvislosti s ní, a které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním a dohodou, budou řešeny a rozhodovány s konečnou platností českými  soudy dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

9.5.  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 20. 8. 2020. Okamžikem účinnosti nového znění VOP pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.
 

Původní DODACÍ a OBCHODNÍ PODMÍNKY pro INTERNETOVÝ E-SHOP FIDex.cz PLATNÉ OD 4.6. 2019
 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 
 
1. Dodání zboží.
Vyjma mimořádných okolností (např. dopravní kalamita nebo nepředvídatelné technické problémy ) jsou objednávky kupujících odesílány do dvou pracovních dnů, obvykle v daný den, nebo v den následující. *
Zboží z našeho e-shopu je určeno primárně koncovým uživatelům a neslouží a nejsme zařízeni k zásobování a dodávkám obchodním firmám. Přednostně je určeno k dodávkám spotřebitelům.
( * neplatí pro zboží "na objednávku")
  
DOPRAVNÉ :
Tarify platné od 1.10. 2019:
 
Dopravné  v ČR :
 
Dopravné kurýrní službou Zásilkovna do výdejen Zásilkovny v ČR :
Dopravné Zásilkovna - do hodnoty objednávky 800 Kč - 68 Kč
Dopravné Zásilkovna - do hodnoty objednávky 1200 Kč - 49 Kč
Dopravné Zásilkovna - do hodnoty objednávky 1800 Kč - 29 Kč
Dopravné Zásilkovna - do hodnoty objednávky 2500 Kč - 15 Kč
Dopravné Zásilkovna - nad hodnoty objednávky 2501 Kč - 0 Kč
Přepravní služba Zásilkovna je pro balíky do rozměru celkového součtu tří hran 120 cm, max. délka jedné hrany 70 cm.  
Zásilky nad tento základní rozměr a váhu 5 kg dle příplatků dle obchodní podmínek Zásilkovny.
Platba dobírkou - doběrečné  +30 Kč (dobírky možné od hodnoty objednávky nad 300 Kč)
  
Dopravné kurýrní službou DPD v ČR :
Dopravné DPD - do hodnoty objednávky 800 Kč -  95 Kč
Dopravné DPD - do hodnoty objednávky 1200 Kč - 75 Kč
Dopravné DPD - do hodnoty objednávky 1800 Kč - 50
Dopravné DPD - do hodnoty objednávky 2500 Kč - 25 Kč
Dopravné DPD - do hodnoty objednávky 3000 Kč - 15 Kč
Dopravné DPD - nad hodnotu objednávky 3001 Kč - 0 Kč
Sazby platí pro balíky do rozměru celkového součtu tří hran 120 cm, max. délka jedné hrany 70 cm.
Zásilky nad tento základní rozměr a váhu nad 5 kg pro DPD dle příplatků dle obchodních podmínek Zásilkovny.
Platba dobírkou - doběrečné + 40 Kč pouze u zásilek DPD nad 300 Kč. 
Dopravné České poštou v ČR :
Dopravné ČP - do hodnoty objednávky 800 Kč - 105 Kč
Dopravné ČP - do hodnoty objednávky 1200 Kč - 80 Kč
Dopravné ČP - do hodnoty objednávky 1800 Kč - 50 Kč
Dopravné ČP - do hodnoty objednávky 2500 Kč - 25 Kč
Dopravné ČP - do hodnoty objednávky 3000 Kč - 15 Kč
Dopravné ČP - nad hodnotu objednávky 3001 Kč - 0 Kč
Sazby platí pro balíky do rozměru celkového součtu tří hran 120 cm,  max. délka jedné hrany 70 cm.
Zásilky nad tento rozměr a váhu nad 2 kg pro ČP dle příplatků dle obchodních podmínek Zásilkovny.
Platba dobírkou u zásilek Českou poštou v nešem e-shopu není možná.
 
Dopravné Slovensko :
sielkovňa Slovensko - dle tarifů Zásilkovny pro ČR +25 Kč
Platba dobírkou - doběrečné +30 Kč (dobírky možné od hodnoty objednávky nad 300 Kč)
 
Dopravné kurýrní službou GLS Slovensko :
Dopravné GLS - do hodnoty objednávky 800 Kč - 140 Kč
Dopravné GLS - do hodnoty objednávky 1200 Kč - 120 Kč
Dopravné GLS - do hodnoty objednávky 1800 Kč - 100 Kč
Dopravné GLS - do hodnoty objednávky 2500 Kč - 80 Kč
Dopravné GLS - do hodnoty objednávky 3000 Kč - 40 Kč
Dopravné GLS - nad hodnoty objednávky 3001 Kč - 0 Kč
Sazby platí pro balíky do rozměru celkového součtu tří hran 120 cm, max. délka jedné hrany 70 cm.  
Zásilky nad tento základní rozměr a váhu 5 kg dle obchodních podmínek Zásilkovny.
Platba dobírkou - doběrečné +40 Kč (dobírky možné od hodnoty objednávky nad 800 Kč)
 
Všechny sazby a tarify se dále řídí obchodními podmínkami Zásilkovna s.r.o. a spolupodílejících se dopravců.  
 
Zavinovačky a malé přebalovací podložky - příplatek k dopravnému+15 Kč
Velké a tvrdé přebalovací podložky - příplatek k dopravnému+25 Kč  
 
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí zaslat objednané zboží s formou úhrady dobírkou (u nespolehlivých zákazníků, nebo u zásilek pod 300 Kč/800 Kč hodnoty zboží). 
 
2. Dodací lhůty :
 
Vámi objednané zboží je obvykle expedováno do druhé dne (nejpozději do 3 pracovních dnů). Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, budete o této skutečnosti informováni mailovou zprávou a v takovémto případě je termín dodání nejpozději do 10-ti dnů. Vaše objednávka pak bude považována za platnou až v okamžiku Vašeho následného  akceptování termínu dodání.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo nepřesné, nebo pokud vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží nebo dobírkovou zásilku převzít. Prodávající si vyhrazuje v takových případech právo od objednávky odstoupit nebo změnit formu úhrady.
Dále má prodávající právo odstoupit od vyřízení objednávky v případě, že objednané zboží již nemá k dispozici (bylo doprodáno v časovém úseku mezi doručením nové objednávky a změně stavu skladu po vyřízení předešlé objednávky) a objednané zboží není možno získat dodatečně nebo již bylo vyřazeno z výroby.
 
3. Platba za zboží :
Bankovním převodem na účet prodávajícího (zboží je odesláno po připsání smluvní ceny na účet prodávajícího), nebo při převzetí zboží formou dobírky ( dodání formou dobírky je zpoplatněno částkou dle čl. 1. přepravní tarify).
Platby provádí kupující na účet prodávajícího vedený u Fio banky a.s.
Tuzemské platby v rámci ČR - číslo účtu : 2900103389 / 2010
Platby ze Slovenska na účet ve tvaru IBAN: CZ5320100000002900103389  (SWIFT code: FIOBCZPPXXX)  
 
4. Ochrana osobních dat :
 
Vaše osobní data, která uvedete při objednání zboží, nebudou poskytnuta jiným subjektům.
 
5. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy :
 
Podle odst. 6) Novely Občanského zákoníku č. 367/2000 má kupující (soukromá osoba-nikoliv fyzická osoba uvádějící v objednávce IČO ) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
Postup pro vrácení zboží – odstoupení od smlouvy ve lhůtě :
Sdělte prodávajícímu tuto skutečnost mailem nebo písemně.Uveďte číslo objednávky a datum nákupu ( převzetí zboží ). Nepoškozené zboží bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu, zašlete zpět v uvedené lhůtě jako doporučenou pojištěnou poštovní zásilku na vlastní náklady(nikoliv na dobírku). Rozhodující jsou data převzetí zboží a jeho odeslání zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávajícím, za splnění podmínek pro vrácení zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku, tj. kupní cenu včetně nákladů na dopravu směrem k vám v hodnotě nejlevnějšího způsobu zaslání k vám z naší nabídky (tedy nemusí jít o totožnou částku - resp. způsob, který jste si zvolili sami). Do této částky se nezapočítává doběrečné.
Vrácené zásilky, u kterých nebyla prodávajícímu kupujícím sdělena skutečnost o záměru jejich vrácení předem, nebudou tyto prodávajícím převzaty.
V případě, že kupující vrací pouze jednu nebo některé položky z objednávky, a zbytek dodávky si ponechává, má nárok na vrácení rozdílu zasílacího poplatku pouze tehdy, pokud by zasílací poplatek pro ponechané zboží byl nižší, než u původní objednávky. ( vzledem k váhovým tarifům se týká mimořádně téměř pouze zásilek  nad 20 kg ). Rozhodující jsou zasílací tarify prodávajícího. Kupní částka včetně dopravného tak bude kupujícímu vrácena i s dopravným pouze v případě vrácení úplné zásilky.
 
 
6. Záruka na zboží – záruční podmínky :
 
Veškeré záruční podmínky v našem e-shopu jsou totožné s podmínkami uvedenými v Občanském zákoníku a jsou tedy shodné s podmínkami pro uplatňování reklamací jako v klasických tzv. „kamenných obchodech“.
 
7. Obecná ustanovení :
 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky prodávajícímu a současně i platnou kupní cenu zveřejňenou v den odeslání objednávky v katalogu internetového obchodu prodávajícího. Odeslaná objednávka je pro kupujícího neodvolatelně závazná.
Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, pokud není výslovně uvedeno jinak, se řídí platnými ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku.
 
8. Storno objednávky :
 
Objednávku lze zrušit před jejím odesláním. Vzhledem ke zkracujícím se našim dobám odeslání zásilek od obdržení objednávek je storno objednávky NUTNO provést TELEFONICKY a SOUČASNĚ  následně vždy i potvrdit zrušení MAILEM. Následně obdržíte mailem potvrzení storna objednávky. Storno objednávky je možno provést pouze PŘED jejím předáním dopravci.
 
9. Nevyzvednuté dobírkové zásilky
 
V případě nevyzvednutých dobírkových zásilek bude prodávající po kupujícím vymáhat náklady za marné zaslání této zásilky, a to v hodnotách uvedených dále :
 
9.1. I. elektronická výzva zaslaná e-mailem : dopravné a doběrečné ... paušální částka 150 Kč
 
9.2.  II. elektronická výzva zaslaná e-mailem a SMS: dopravné a doběrečné ... pdle bodu 9.1. částka 150 Kč
9.3. při zahájení vymáhání soudní (a exekuční) cestou se paušální částka 150 Kč zvyšuje o jednorázový administrativní poplatek 1100 Kč + náklady spojené s dalším vymáháním 
 
10. Platnost objednávky
 
Odesláním objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a obchodními podmínkami jím zvoleného přepravce. Odesláním objednávky prodávajícím po dobu transportu a převzetí zásilky platí obchodní podmínky zvoleného přepravce.
 
datum poslední změny 4.6. 2019 
 
 
 
MGY5Z